ارتیاطات جهانی


-ارایه خدمات خرید از تولید کنندگان معتبر جهان طبق سفارش.

-مهیا نمودن بازدید از تولیدکنندگان معتبر جهان طبق در خواست خریداران داخلی.

-گرفتن مشاوره از تولید کنندگان معتبر جهان طبق در خواست صنایع مصرف کننده محصولات.

-شرکت در سمینار ها،کنفرانس ها و نمایشگاه های مرتبط با صنایع تولید و مصرف فولاد های زنگ نزن و ارایه گزارش در سایت.

-ترجمه و ارایه مقالات در سایت بازرگانی مهدی پور.