مشخصات محصول


  • میلگرد استیل از قطر 2mm تا 25mm  که با روش کشش سرد و بااستاندارد  ASTM A 276 در تلورانس H6-H9 .
  • میلگرد استیل از قطر 26mm تا 180mm  که با روش نورد گرم و با استاندارد  ASTM A 276 در تلورانس H9-K11-K12 .
  • میلگرد استیل از قطر 190mm تا 650mm  که با روش فورج گرم و با استاندارد  ASTM A 276 در تلورانس K11-K12 .

میلگرد استیل و آلیاژهای مرتبط را از اینجا مطالعه نمایید

جدول آلیاژهای موجود میلگرد استیل

ردیف    عنوان            آلیاژ قطر
1 میلگرد استیل 17-4PH  
2 میلگرد استیل Duplex32205  
3 میلگرد استیل Super Duplex32760  
4 میلگرد استیل 304L  
5 میلگرد استیل 316L  
6 میلگرد استیل 410  
7 میلگرد استیل 420  
8 میلگرد استیل 1.4057  
9 میلگرد استیل 1.4980  
10 میلگرد استیل 1.4112  
11 میلگرد استیل 1.4923